ASESORIA

Trabajamos para su tranquilidad

Laboral

Els nostres professionals us ajudaran a crear les vostres empreses, com donar-vos d'alta com d'autònoms o els vostres treballadors. A més, l’ajudem a través dels nostres estudis confeccionar els contractes més adients; com la preparació de les vostres nòmines i documents de cotització.

També vetllem per la salut dels vostres treballadors fent auditories laborals, implementació de política de preventiva i riscos laborals.

Consulteu els nostres serveis laborals: Planificació laboral, estructures salarials, auditories laborals, estudi i confecció de nòmines, contractes laborals, confecció de documents de cotització, alta d’empreses, autònoms i treballadors, representació davant Organismes Oficials, procediments laborals, tramitació de prestacions davant la Seguretat Social, etc...

Cobreix de manera eficaç y còmoda qualsevol aspecte relacionat amb el mon laboral. Recolza’t en la nostra metodologia i eines en constant actualització que ens permeten aplicar fidelment les obligacions legals vigents a cada moment.  

Gestió laboral

Prestacions: incapacitat temporal, jubilacions, maternitat, etc.

Contractació i nòmines.

Planificació i prevenció de riscos laborals.

 Règims especials: autònomes, empleades de la llar, agraris, artistes.

Inscripció a la Seguridad Social d’empreses.

Elaboració y presentació d’imposts.

Afiliació: altes i baixes.

Problemàtica dels socis i directius.

Contingències i situacions protegides.

Acomiadaments.

Tramitació d’incapacitats.

Reduccions de jornada.

Reclamacions de quantitat, drets, sancions, etc.

Expedients de Regulació d’ Ocupació.

Dret laboral – Servei contenciós laboral

Negociacions col·lectives.

Conciliacions i mediacions extrajudicials.

Reestructuracions empresarials.

Nòmines.

Acomiadaments.

Nacionalitat.

Contractes.

Reclamacions Seguretat Social.

Consultoria laboral

Consultes laborals. Especialistes en dret laboral.

Orientació en la gestió laboral de la seva empresa.

T’assessorem en la política de contractació a seguir.

T’orientem en la teva planificació laboral.

Consultoria Recursos Humans

Selecció de personal

Outplacement.

Head hunting.

Auditoria laboral

A través de la elaboració d’un informe de la situació real de la vostra empresa, el nostre despatx realitza un anàlisis i una revisió del estat laboral del vostre negoci.

Estrangeria

Gestió de permisos de treball i residencia.

Sol·licitud de pròrroga d’estada, duplicat de permisos, targeta en règim comunitari.

Tràmit d’expedient de nacionalitat.

Visat de negocis.

Sol·licitud d’estada per estudis.

 

Contacti amb el nostre Departament Laboral: laboral@icatlaboral.com

 

 

Fiscal, comptable i mercantil

L’ajudem a la constitució de la seva societat amb una bona planificació econòmica i fiscal. Com l'estudi i confecció d'imposts com la renda, societats, IVA, retencions, imposts especials. Els nostres professionals estan sempre el seu costat. L’ajudem amb la seva comptabilitat per assessorar-lo durant una inspecció, així com per entregar un estudi acorat de les seves finances.

Consulteu els nostres serveis fiscals, comptables i mercantils: Estudi i confecció d’imposts (Renda, Societats, IVA, retencions de lloguers, imposts especials, successions, transmissions patrimonials, donacions, etc..). Assessorament en constitució de societats, planificació fiscal, assistència a inspeccions i revisió de tributs, assessorament i confecció de comptabilitats, realització de comptabilitats analítiques, estudi i anàlisi de ratis, llibres oficials, planificació comptable, dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil, etc...  

La nostra assessoria fiscal està formada per un equip de professionals amb una dilatada experiència i  una formació continua i actualitzada. Assessorem, confeccionem, presentem i gestionem tot tipus d’imposts i recursos, amb l’únic objectiu de reduir la seva càrrega fiscal i maximitzar l’estalvi del seu negoci. Tot això amb el nostre segell de compromís, legalitat, qualitat, responsabilitat, ètica i professionalitat.

Auditoria fiscal – Recursos administratius

Assessors fiscals i tributaris.

Recursos administratius.

Comprovacions tributaries.

Presentació i tramitació de escrits i consultes davant l’Administració Tributària.

Pagaments fraccionats, negociació i tramitació de deutes.

Representació davant l’Agència Tributària.

Servicios de consultoria tributaria.

Gestió d’imposts

Elaboració, presentació i dipòsit dels comptes anuals.

Definició de la política fiscal i planificació de les operacions fiscals.

Auditoria fiscal d’empreses.

Confecció  presentació de las declaracions de l’IVA, Impost de Societats, Renda, No Residents, censos, Impost d’Activitats Econòmiques, Tramitació Herències, etc…

Retenció i pagament a compta d’imposts.

Presentacions d’imposts de forma telemàtica.

Assessorament fiscal a associacions i fundacions.

Gestió comptable i auditoria comptable

Anàlisi de la gestió comptable.

Gestions davant organismes públics.

Assessorament i formació del personal del seu departament comptable.

Preparació i control pressupostari.

Valoració d’empreses.

Comptabilitat financera

Elaboració i anàlisis dels estats comptables i financers.

Anàlisis financer i de costos.

Informes especials

Informes a la matriu de les seves filials.

Implantació de procediments analítics i costos.

Informes personalitzats per un assessor comptable expert.

Comptabilitat empreses

Organització de la comptabilitat.

Legalització de llibres comptables i dipòsit dels comptes anuals.

Gestió d’ assentaments comptables, obertura i tancament del exercici.

Amortitzacions i provisions.

Anàlisi de dades i principals ratis.

Actualització de comptabilitats endarrerides.

Estudi i revisió de comptabilitats.

Disseny de plans de comptabilitat.

Elaboració dels estats financers.

Comptabilitat financera.

 

Contacti amb el nostre Departament fiscal: fiscal@icatfiscal.com

 

Jurídic

Us oferim una defensa jurídica propera i accessible.

Consulteu els nostres serveis jurídics:

  • Dret Laboral - Reclamacions laborals, prestacions, estrangeria, ERES.
  • Dret Civil – Confecció de contractes, lloguers, compravendes, reclamacions de deute i responsabilitat civil, herències i testaments.
  • Dret Mercantil – Operacions societàries, concursos, contractes mercantils.
  • Dret de Família – Separacions, divorcis, herències, acords prematrimonials, donacions.
  • Dret Penal – Defensa davant la jurisdicció penal per qualsevol delicte.
  • Dret Administratiu – Reclamacions i negociació amb les Administracions Públiques

 

Financer

És temps d'oportunitats i els nostres professionals ho saben. Analitzant la seva empresa i l’entreguem un informe sobre les diferents possibilitats de finançament que podeu aconseguir. També estem el seu costat en la negociació amb els bancs per ajudar-vos a aconseguir aquell finançament necessari per tenir accés a nous mercats o amortitzar la seva inversió.

Consulteu els nostres serveis financers: Anàlisi d’inversions, informes de solvència, estudi de riscos comercials, negociació bancària i gestió de patrimonis.

SOLICÍTENOS MÁS INFORMACIÓN

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Asunto

Mensaje

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page