FIDELIS LEGALITAT

Nuestros profesionales os ayudarán

PLAN FIDELIS

PlanFidelis.com és una eina que permet conèixer l'estat de salut legal de la seva empresa. Responent a quatre senzilles preguntes de fàcil resposta podrà obtenir GRATUÏTAMENT i de forma immediata un informe en el qual veurà el risc potencial al qual es pot enfrentar en cas de rebre una inspecció. 

¿Vol conèixer l'estat de salut legal de la seva empresa? ¿Vol saber el risc potencial de sancions al qual està exposat? Descobreixi-ho immediatament!

Anar a PlanFidelis!

 

PROTECCIÓ DE DADES/BLANQUIEG DE CAPITALS

La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica que té com a objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar.

Aquesta llei afecta a totes les dades que fan referència a persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic o no.

La conversió o la transferència de béns procedents d’una activitat delictiva amb el propòsit d'ocultar o encobrir l'origen dels béns, comporta unes sancions.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT

La Prevenció de riscos laborals és el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d'una empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir riscos per a la salut derivats del treball incrementant la seguretat i salut laboral. El seu objectiu és aconseguir el major control possible dels riscos que es generen a l'empresa, entenent per risc aquelles que poden suposar pèrdues humanes i materials. La gestió dels mateixos en tant funció de l'administració públicacom de l'empresa privada.

El control sanitari anual dels treballadors d’una empresa es realitza mitjançant el servei de vigilància de la salut.

ASSEGURANCES RC

L’assegurança de caràcter obligatori per tal de reparar o indemnitzar un dany causat a una altra dins el teu negoci.

Hi han negocis que per la activitat que realitzen han de contractar una assegurança de conveni.

CURSOS DE FORMACIÓ

Bonificats (Fundació Tripartita): Cada empresa té un crèdit anual per tal de formar els seus treballadors. Consulta’ns el crèdit de la teva empresa.

Per què és obligatori?

L’incompliment d’algun d’aquests elements podríen comportar sancions que podríen arribar fins els 601.012,10 euros.

Tot seguit adjuntem la legislació vigent: (link al BOE)

  •  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal,. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 900 a 40.000 euros.
  • Pel que fa referència a la Prevenció de Riscos Laborals, les sancions lleus oscil.len entre 30,05 i 601.012,10 euros Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
  • Real Decret 304/2014, de 5 de maig, en el que s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, les sancions poden arribar per no complir la diligència deguda (manual de prevenció, formació formació dels treballadors, etc..) una sanció de 60.001 fins a 150.000 euros.
  • L’assegurança de Responsabilitat Civil no és obligatori en la majoria dels casos, pero per alguns sectors com el de la indústria, pot ser requerit. És necessari per saber de la seva obligatorietat consultar el conveni col.lectiu del seu sector. En el sector de la hostaleria és obligatori.

Real decret Llei 4/2015. No son tots els cursos obligatoris, només els que regulen temes com al.lèrgies, manipulació d’aliments, etc. Els bonificats per la formació Tripartita s’ingressen a través del TC1 i TC2.

SOLICÍTENOS MÁS INFORMACIÓN

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Asunto

Mensaje

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page